N.APARTMENT

Architects: Oleksandr Maly, Irina Krasota.

Photo: Alexander Kondriyanenko

Kyiv. 2019.